Stawy Pietkowskie

Stawy Pietkowskie położone są w dolinie Narwi, na skraju rozległego torfowiska o nazwie „Bagno Filipy”. Leżą w odległości około 2 km od Pietkowa w gminie Poświętne. Powstawały na przełomie XIX i XX w. dzięki wykorzystaniu naturalnych warunków hydrologicznych i geologicznych. Obecnie kompleks należy do Lasów Państwowych, a jego zarządcą jest Nadleśnictwo Rudka. Ich budowę rozpoczął hrabia Starzeński na przełomie XIX i XX wieku, na terenach naturalnych rozlewisk. W 1920 r stawy podzielono groblami wewnętrznymi. Prace ręczne wykonali rosyjscy jeńcy wojenni. Nazwy stawów pochodzą od imion z rodu Starzeńskich i ich spadkobierców tj. Krasickich i Komarów. Zewnętrzne groble i rowy opaskowe powstały w latach 60-tych XX w – podczas znaczącej modernizacji stawów. Pomimo przeprowadzonych prac, gospodarka rybacka w dalszym ciągu jest utrudniona, gdyż przepuszczalne podłoże torfowe i wypłycone zbiorniki zarastają roślinnością stawową, co spowodowało zmniejszenie powierzchni użytkowej stawów do ok. 90 ha. Rybne stawy hodowlane, ze względu na bogactwo gatunków ptaków wodno-błotnych, od dawna budzą żywe zainteresowanie ornitologów i przyciągają licznych miłośników przyrody. Na Nizinie Północnopodlaskiej istnieje ponad 20 kompleksów stawowych i pojedynczych stawów o powierzchni od 11 do 443 ha. Stawy Pietkowskie są drugim pod względem wielkości tego typu obiektem w regionie o całkowitej powierzchni równej 199 ha. Cały kompleks składa się z dwóch części rozdzielonych zalesionym wzniesieniem – uroczyskiem „Ostrów”, zwanym przez leśników „Wyspą”. Od północy i wschodu sąsiaduje z rozległymi zmeliorowanymi łąkami torfowymi, a od południa i zachodu otoczony jest lasami mieszanymi. Stawy zasilane są wodą pobieraną z rzeczki Lizy, lewego dopływu Narwi. Około 60% ich powierzchni porastają szuwary, głównie trzcinowe oraz tworzone przez pałkę wąskolistną. Obok nich występują niewielkie płaty oczeretu i turzyc. Lustro wody w znacznym stopniu pokrywają zbiorowiska rzęs, a dna zbiorników – podwodne łąki. Większość grobli porasta bujna roślinność zielna, która w czerwcu jest wykaszana na użytkowanych odcinkach. Pojedyncze krzaki spotkać można nie tylko na groblach, lecz również na niewielkich wysepkach i wypłyceniach w obrębie stawów. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych sprzyja występowaniu licznych gatunków ptaków i innych zwierząt o zróżnicowanych wymaganiach siedliskowych. Opisywany teren zawiera się w granicach dwóch uzupełniających się obszarów Natura 2000 – „Doliny Górnej Narwi”, która stanowi Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków oraz „Ostoi w Dolinie Górnej Narwi”, powołanej jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk. Obszary te obejmują dolinę Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do Suraża. Koryto rzeki ma tu naturalny charakter, z meandrami i starorzeczami. Szerokość doliny wynosi od 300 m do 3 km.

Bez wątpienia Stawy Pietkowskie, szczególnie latem, są jednym z najatrakcyjniejszych ornitologicznie terenów w obrębie całego obszaru Natura 2000, a obserwacje można prowadzić od wiosny do późnej jesieni. Największe zagęszczenia osiągają tu: zielonka, błotniak stawowy, gęgawa, łabędź krzykliwy i rybitwa rzeczna. Regularnie gniazdują takie gatunki jak bąk, wąsatka, wodnik i podróżniczek. Stawy stanowią też ważne miejsce żerowania rzadkich gatunków takich jak puchacz, bielik i bocian czarny. Podczas migracji zatrzymują się tu m. in. rybołów i czapla biała, a osobniki, które nie przystąpiły do lęgów mogą koczować też w sezonie lęgowym. Jesienią, przy spuszczaniu wody można odnotować żerujące w mule biegusy i brodźce. Jest to miejsce, gdzie możemy obserwować unikatową awifaunę naszego regionu.

 

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW