O "Cyraneczce"

Z końcem 2011 r. został zakończony projekt pod tytułem. „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Leśnej ‘Cyraneczka’ na terenie Stawów Pietkowskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska” Działania 5.2. „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. Na jego terenie znajduje się budynek edukacyjny wraz z „Klasą pod dębem” wykorzystywaną do zajęć na świeżym powietrzu; izba edukacyjna, w której prezentowane są m. in. gatunki ptaków występujące na stawach oraz dwa „drzewa ptasie”, z różnymi typami budek lęgowych. Głównym celem ośrodka jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu obszarów Natura 2000, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowiectwa oraz gospodarki rybackiej.

                            

Czym jest cyraneczka.edu.pl?

Cyraneczka jest serwisem prezentującym ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, gimnazjalnym a także dla uczniów szkół średnich i wyższych oraz osób indywidualnych dostępną na terenie OEL Cyraneczka i Stawów Pietkowskich. Upowszechniamy wiedzę o lesie, pokazujemy piękno lokalnej przyrody oraz promujemy obszary NATURA 2000. Uczymy racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich leśnych darów natury.

 

Nasz gospodarz

Nadleśnictwo Rudka jedno z największych Nadleśnictw w kraju położone jest malowniczo między rzekami Bug i Narew. Swoim zasięgiem obejmuje obszar 240 tys. ha. Nadleśnictwo zarządza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ponad 15 tys. ha oraz nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych na powierzchni prawie 34 tys. ha położonych na terenie 2 województw (podlaskiego i mazowieckiego), 5 powiatów (białostockiego, bielskiego, ostrowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego) i 21 jednostek samorządowych. Lasy Nadleśnictwa charakteryzuje bardzo duże rozdrobnienie kompleksów leśnych oraz duży udział lasów niepaństwowych, wynoszący prawie 70% całkowitej powierzchni lasów zarządzanych i nadzorowanych przez Nadleśnictwo. Lesistość Nadleśnictwa wynosi 20,4%, a najliczniejszymi siedliskami leśnymi są lasy i lasy mieszane stanowiące ponad 81% z dominującą sosną (39%), dębem (31%), brzozą (13%) i olszą (9%). Przeciętny wiek lasu kształtuję się na poziomie 53 lat.

 

 

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW